Zásady ochrany osobních údajů

V těchto zásadách ochrany osobních údajů Vám chceme objasnit nejdůležitější pojmy a procesy, které k ochraně Vašich údajů používáme a poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů. Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikace správce

Správcem Osobních údajů je společnost VÝDOZ s.r.o., IČO: 25549260, se sídlem Parková 488, 768 21 Kvasice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32272 (dále jen „Správce“), kterou lze kontaktovat na e-mailové adrese vydoz@vydoz.cz a telefonním čísle 573 358 377.

Zásady zpracování

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

 1. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
 2. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
 4. Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech.

Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Zpracování osobních údajů

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů
Plnění smluvního vztahu
Vyřízení objednávky
Osobní údaje klientů (kontaktní údaje,), informace o objednaných produktech a službách
Registrační formulář, telefonická komunikace
Zákonná povinnost
Vedení účetní a finanční agendy
Osobní údaje klientů (kontaktní údaje, pracoviště, bydliště), informace o objednaných službách
Registrační formulář, telefonická komunikace

Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

 • Vyřízení objednávky znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, na základě uzavřené smlouvy: odeslání produktů (expedice), expedice plateb, vyřízení reklamace, odstoupení od smlouvy.
 • Vedení účetnictví znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy.
 • Statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky na produkt, poskytnutí služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány nebo je dána právními předpisy.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i jednání o kupní smlouvě, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat;
 • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; – či při zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. 

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé účely jsou však vyžadovány, tzn. pokud nám je nepředáte, nemusí Vám být produkty zpřístupněny, např. zaslání produktu.

Pokud bude pro daný účel zpracování souhlasu potřeba (nebude zde jiný právní důvod), tento nám poskytujete zcela dobrovolně. Jinak pro tento účel nebudeme moct Vaše osobní údaje zpracovávat.

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: vydoz@vydoz.cz Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Při zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) nebo
  • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné naší společností přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
 • Právo odvolat udělený souhlas.
 • Právo na přístup k údajům, které o vás uchováváme – informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a požadovat jejich kopii.
 • Právo na aktualizaci poskytnutých údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti. Osobní údaje poté přestane naše společnost zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy.
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo se obrátit na soud v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů.

V případě realizace Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete využít našich uvedených kontaktů dostupných na adrese: www.vydoz.cz nebo nám můžete Váš dotaz či požadavek zaslat písemně na adresu: Výdoz s.r.o. Parková 488 Kvasice 768 21

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména našim zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je daném případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. 

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Proto vždy před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi sami dodržujeme.

Předávání osobních údajů

V souladu s příslušnými právními předpisy jsme oprávněni přímo, bez Vašeho souhlasu, předávat Vaše osobní údaje:

 1. příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
 2. bankám a jiným poskytovatelům platebních služeb;
 3. dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek.

Změny v tomto souboru

11.12.2023 První verze